Vedtekter

VEDTEKTER

VEDTEKTER FOR ROGALAND TEATERRÅD

Med siste endringer på årsmøte 23. februar 2018

§1 Rogaland teaterråd

Rogaland teaterråd ble 19. oktober 1979 stiftet under navnet Rogaland Amatørteaterråd.

1.1 Rogaland teaterrådet er et samarbeids- og kontaktorgan for amatør-teater/revy/scenekunstvirksomheten i Rogaland fylke.

§2 Formål

2.1 Rogaland teaterråd skal arbeide i samsvar med retningslinjer og vedtekter som blir gjort på årsmøte.

2.2 Ta seg av saker som har interesse for medlemmene.

2.4 Drive informasjon- og teaterfaglig kursvirksomhet.

2.4 Fremme teater/revy/scenekunstfaglig kursvirksomhet.

2.7 Være bindeledd mellom organisasjoner, lag og institusjoner som har amatørteater/revy/scenekunstarbeid som hovedaktivitet eller som en del av sine aktiviteter.

2.8 Være rådgivende, inspirerende, idéfremmende organ og stimulere til fellestiltak som kan styrke amatørteateraktiviteten i fylket.

2.9 Ivareta medlemmene sine interesser overfor myndigheter, profesjonelle teater og andre samarbeidende organ på fylkesplan.

2.10 Drive informasjons- og opplysningsarbeid om amatørteater/revy/scenekunstvirksomheten i fylket.

2.12 Ivareta lokal tekstproduksjon og arbeide for økt bruk av dialekt som scenespråk.

 §3 Medlemskap

3.1 Alle som overholder Rogaland teaterråd sine vedtekter kan være medlem i Rogaland Teaterråd

3.2 Disse kan bli medlemmer:

 • lag og organisasjoner som driver med scenekunst, herunder teater/revy/dans osv.
 • kommunale kulturskoler.
 • kommunale og fylkeskommunale lag/grupper som har scenekunst som hovedaktivitet eller del av sine aktiviteter. (F.eks. skolerevyer).
 • privatpersoner, lag, grupper og kulturorganisasjoner som har scenekunst som hovedaktivitet eller del av sine aktiviteter.

3.3 Medlemskap i Rogaland teaterråd er først gyldig og regnes fra den dag når første kontingent er betalt.

3.4 Ingen har krav på å bli medlem. For å ha stemmerett på årsmøte må kontingent for meldingsåret være betalt innen 31/12 i meldingsåret (d.v.s. nyttår før årsmøte).

3.5 Ankeutvalg:

Ankeutvalget er en gruppe på 3 (tre) personer bestående av en person fra kulturseksjonen i

Rogaland fylkeskommune, en teatersjef fra ett av fylkets regions-teater og leder av valgnemnden i Rogaland teaterråd.

3.6 Medlemmer i Rogaland teaterråd skal innen årsmøtedato sende melding/rapport om aktiviteten i meldingsåret.

§4 Kontingent

4.1 Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

4.2 Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen som medlem før skyldig kontingent er betalt. Slikt vedtak kan ankes inn for ankeutvalget (Jfr. §3.5).

4.3 Utmelding skal foregå skriftlig eller på annen forsvarlig måte til lagets styre. Utmelding kan kun gjøres dersom kontingenten er betalt for året som utmeldingen mottas av styret.

Utmeldingen gjelder fra førstkommende nye kalenderår. De det gjelder skal skriftlig underrettes om at utmelding er mottatt av styret.

§5 Årsmøte

5.1 Årsmøte er sammensatt av utsendinger fra medlemsorganisasjonene. Dersom rapporteringsplikten er oppfylt overfor Rogaland teaterråd og kontingenten er betalt, kan hvert medlem møte med en utsending med alle rettigheter og en observatør med tale- og forslagsrett. Personlige medlemmer møter uten stemmerett, men med tale og forslagsrett. Som styremedlem har styremedlemmer ikke stemmerett men kan representere sitt lag, da med stemmerett.

Rogaland fylkeskommune kan være til stede med talerett. Presse og inviterte gjester og andre organisasjoner som driver med drama- og amatørteatervirksomhet kan møte som observatører.

5.2 Årsmøtet skal holdes så raskt som mulig etter nyttår men innen utgangen av april. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når halvparten av medlemmene krever det.

5.3 Påmelding til årsmøtet skal inneholde navn på utsending med stemmerett, varautsending og evt. observatør. Denne skal være Rogaland teaterråd i hende senest 7 dager før årsmøtet.

5.4 Rogaland teaterråd dekker ikke deltakernes utgifter i forbindelse med årsmøtet.

5.5 Innkalling til årsmøte og ekstraordinært årsmøte skal tilkjennegis for medlemmene senest 30 dager før årsmøtet.

5.6 Forslag til saker som årsmøtet skal behandle må være sendt styret senest 14 dager før årsmøtet.

5.7 Innkomne forslag til endring av vedtektene (§7), oppløsning av Rogaland teaterråd (§8), forslag til andre saker som årsmøtet skal behandle, endelig sakliste og saksdokument skal gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 7 dager før årsmøtet. Årsmøtedeltakerne skal senest 7 dager før årsmøtet informeres om at sakspapirene er tilgjengelig og hvor de er tilgjengelig.

5.8 Årsmøtet

 1. Konstituering
 • Valg av møteleder.
 • Valg av fullmaktnemnd på tre medlemmer.
 • Valg av to referenter.
 • Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen.
 1. Styret sin årsmelding.
 2. Revidert regnskap.
 3. Kontingent.
 4. Forslag fremlagt av medlemmer eller styret.
 5. Handlingsplan frem til neste årsmøte.
 6. Budsjett.
 7. Valg av:

– leder for to år. (Velges i partallår).

– fem styremedlemmer for to år (to styremedlemmer blir valgt hvert år).

– to varamedlemmer for ett år.

– to tillitsvalgte revisorer for to år. (Velges vekselsvis slik at en velges hvert år).

– valgnemnd på tre medlemmer for ett år. Blant disse velger årsmøte en til leder i valgnemnden.

– varamedlem til valgnemnden for ett år.

5.9 Bare medlemmer fra godkjente lag etter §3 kan velges. Ingen lag kan ha mer enn ett medlem i styret.

5.10 Årsmøte kan sette ned spesielle utvalg etter behov. Styret skal være representert i slike utvalg.

§6 Styret

6.1 Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, sekretær og kasserer blant de valgte styremedlemmene.

6.2 Styret skal:

-lede Rogaland teaterråd i samsvar med lover og vedtekter og de vedtak som er gjort av årsmøtet.

– legge frem årsmelding, regnskap, budsjett og handlingsplan. Ha minst fire styremøter i året.

6.3 Styret leder virksomheten i Rogaland teaterråd mellom årsmøtene og uttaler seg på vegne av Rogaland teaterråd.

6.4 Styret kan gjøre gyldige vedtak når minst tre styremedlemmer er tilstede. En av disse må være leder eller nestleder.

6.5 Styret skal sende årsmelding, regnskap og andre viktige dokument til fylkeskommunen i samband med søknad om grunn- og tiltaksstøtte.

6.6 Godkjent årsmelding skal ellers gjøres tilgjengelig på Rogaland teaterråd sin nettside.

6.6 Årsmøteprotokoll skal gjøres tilgjengelig på Rogaland teaterråd sin nettside.

§7 Vedtektsendring

7.1 Forslag om endring av vedtektene må være sendt styret senest 30 dager før årsmøtet. Vedtektsendring krever 2/3 flertall.

§8 Suspensjon – eksklusjon

Tillitsvalgte som misligholder verv, eller medlemmer som motarbeider Rogaland teaterråds vedtekter og ikke bøyer seg for lovlige vedtak i organisasjonen, kan suspenderes.

I grove tilfeller kan den tillitsvalgte eller medlemmet ekskluderes.

Suspensjon/eksklusjon avgjøres av styret i Rogaland teaterråd. Avgjørelsen kan ankes inn for årsmøtet.

§9 Permisjon

Tillitsvalgte kan søke permisjon fra sitt tillitsverv i inntil 6 mnd. om gangen. Når et styremedlem søker permisjon rykker varamedlem opp som styremedlem i permisjonsperioden.

§10 Karantene

Tillitsvalgte som har blitt suspendert eller har trukket seg fra styret i løpet av tillitsperioden har en karantene på 2 år før de kan velges inn i styret igjen.

§11 Rus

Arrangementer i regi av Rogaland teaterråd, hvor en eller flere av deltakerne er under 18 år, skal være rusfrie.

Rogaland teaterråd dekker ikke utgifter til alkohol på sine arrangementer eller styremøter.

Det skal ikke nytes alkohol under styremøter i Rogaland teaterråd.

§12 Taushetsplikt

Alle tillitsvalgte i Rogaland teaterråd, herunder styremedlemmer, varamedlemmer og medlemmer av valgkomiteen, har taushetsplikt om innsikt i personlige forhold som de har fått i kraft av sitt verv.

§13 OPPLØSNING

13.1 Forslag om oppløsning av Rogaland teaterråd må være sendt styret senest 30 dager før årsmøtet. Vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall.

13.2 Midler som er til overs etter oppløsning av Rogaland teaterråd skal disponeres av kulturseksjonen i Rogaland Fylkeskommune til fordel for amatørteaterarbeidet i Rogaland.